Georg Broe - dansk surrealist
Georg Broe - Danish surrealist

A randomly chosen picture from this site should be turning up... if not, maybe your browser cannot handle my Javascript, 
but don't worry, the rest of the site will function anyway. Georg Broe (1923-1998) var både tegner og maler. Mest kendt er han måske for sine satiriske tegninger, som han i en årrække publicerede i dagbladet Arbejderen, hvoraf adskillige er udsendt i bogform. Som surrealistisk maler var han imidlertid også meget produktiv og udstillede fra 60-erne og frem regelmæssigt i en lang årrække på Charlottenborg som medlem af sammenslutningerne Rosa og Surrealisterne. - En specialitet i hans visuelle sprog er kvindeskikkelserne, der ofte er blevet til lange, "tråd-agtige" formationer (med hans eget udtryk) og som optræder i de utroligste varianter.

Georg Broe (1923-1998) was a visual artist active with both drawing and painting. Maybe his satirical drawings are his most well-known works; during a number of years they were published in the daily news paper Arbejderen (The Worker), and many of them have been reprinted in book collections. As a surrealist painter he was, however, also very productive. From the sixties and on he regularly exhibited his works at the well-known exhibition Copenhagen space Charlottenborg, usually as a member of the artists' groupings Rosa and The Surrealists. - One speciality in his visual language consists of the women's shapes which have often become long, "thread-like" formations (with a term he coined himself) and which are encountered in the most incredible variations.

Tryk på "opdater" for at se endnu et billede / Press "Refresh" to see one more picture...Denne hjemmeside viser et udvalg af malerierne - se link til perioder nederst - samt thumbnails med et yderligere stort udvalg. Georg Broes arkiv hos mig består af Broes efterladte lysbilleder, digitale aftryk heraf og enkelte digitale fotografier, hvoraf nogle er velvilligt stillet til rådighed af læsere af denne side, nogle har jeg taget selv. Desuden er der et lille antal udstillingskataloger mv. Herudover er der fotografier af vigtige papirmaterialer som beror hos Alex Damm, såsom salgslister og fotografier som kan medvirke til opklaring af titler. Kontakt Carl Bergstrøm-Nielsen her.

- Klik på billedet for at se det i større format og flere fotos af kunstneren...This homepage displays a selection of the paintings - see link to periods below - and thumbnails providing an overview of a larger selection. The present Georg Broe Collection with me consists of his surviving colour slides, digital copies of them and a number of digital photos some of which readers of this site have been so kind as to supply, some of which I have taken. Also of a small number number of original exhibition catalogues etc. Further it contains photographed documentation of important paper materials situated with Alex Damm such as sales lists and photos that may provide information of titles. You may contact me here - Carl Bergstrøm-Nielsen.

- Click on the picture to see it in larger size and to see more photos of the artist...


1960-67
1968-73
1974-76
1976-79
1980

Denne opdeling i perioder følger de originale betegnelser fra dias-kassetterne. This division into periods follows the original labeling of photo slide cassettes
FLERE BILLEDER i thumbnails
MORE PICTURES as thumbnails

Links
Sidst opdateret / last modified: